پند هایی از بزرگان

جملات برگزیده شده از سخن و آثار بزرگان ، اهل قلم و اهل علم